Frequently asked questions


In dit luikje vindt u de meest gestelde vragen en opmerkingen terug bij het gebruik van de natuurwaardeverkenner. Indien u geen antwoord vindt op uw vraag gelieve de helpdesk te contacteren.


Vragen met betrekking tot de berekeningen


Sommige data zijn te moeilijk te zoeken/in te schatten

Als ik de tabel van de geleverde ecosysteemdiensten optel, bekom ik niet het totaal dat de tool zelf aangeeft. Hoe komt dat?

Waarom houdt de belevingswaarde enkel rekening met specifieke factoren als natuurtype, toegankelijkheid enz. en niet met variatie in het landschap?

Hoe houdt de belevingswaarde rekening met extra variatie in een gebied?

Hoe evolueren ecosysteemdiensten in de toekomst?

Zijn er ook nog andere ecosysteemdiensten en hoe belangrijk zijn deze?

Welke conclusies moet men trekken uit de waarde (en rangorde van die waarden) van de verschillende ecosysteemdiensten in het resultatenscherm?

Hoe zit het met onzekerheden in de berekening?

Wat als ik nieuwe wetenschappelijke informatie heb over de ecosysteemdiensten in de tool of rond ontbrekende ecosysteemdiensten?

Hoe zijn de baten van biodiversiteit verwerkt in de berekening?

De belevings- en overdrachtswaarde is allesoverheersend in de berekening. Klopt dit? Doet de rest er dan nog wel toe?

Verschil tussen natuurwaarde en economische waarde.

Kunnen alle ecosysteemdiensten in geld worden uitgedrukt?

De levering en waardering van ecosysteemdiensten varieert vaak over tijd en ruimte. Is hiermee rekening gehouden in de natuurwaardeverkenner?


Systeem of programma gelinkte vragen


Programma-fouten in de natuurwaardeverkenner.

Rekenfouten in de natuurwaardeverkenner.

De resultaten komen niet terecht op mijn mail-adres.


Vragen over de toepasbaarheid van de natuurwaardeverkenner


Kan ik de natuurwaardeverkenner gebruiken voor de omvorming van natuur naar natuur?

Kan ik de natuurwaardeverkenner gebruiken voor de omvorming van natuur naar infrastructuur?

Kan ik de natuurwaardeverkenner gebruiken voor groene corridors die gebieden met elkaar verbinden?

Kan ik de natuurwaardeverkenner gebruiken voor kleine landschapselementen, groen in de stad, parken en tuinen?

Kan ik de natuurwaardeverkenner gebruiken voor gebieden buiten het Vlaamse gewest?

Worden voor de belevings- en overdrachtswaarde enkel de Vlaamse huishoudens meegenomen? Wat met gebieden die dicht tegen een gewest- of landgrens liggen?


Vragen met betrekking tot het definiëren van scenario’s


Wat is een scenario?

Wanneer moet ik werken met verschillende gebieden?


Vragen met betrekking tot het gebruik van de resultaten

( Zie hiervoor ook de gebruiksvoorwaarden )


Hoe vertrouwelijk zijn de resultaten?

Kan LNE, ANB, VITO of UA een review doen op de resultaten van een door mij ingevoerde case zodat mijn scenario gecontroleerd is?

Kan ik de berekeningen gebruiken om de absolute waarde van natuur te berekenen?

Ik wens de resultaten te gebruiken in een MKBA. Welke berekeningen moet ik hiervoor extra doen?

Kan ik de resultaten van de natuurwaardeverkenner ook gebruiken voor een MER?


Laatste update: 29/04/2016  |  Versie: 3.0.1